I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

2. „Predávajúci“ je obchodná spoločnosť Oto Soós - TRODAT Slovakia, Hlavná 267, 925 01 Matúškovo, IČO 32362764, zapísaná v obchodnom registri OS Galanta, č. živ. reg.: 202-11112

3. „Kupujúci“ je:

- spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu, alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a

- fyzická a/alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

4. Fyzické a právnické osoby – podnikatelia berú na vedomie, že podmienky záruky (najmä záručná doba) môžu byť odlišné od podmienok záruky pre spotrebiteľov a vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.

 

II. Záručné podmienky

1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený tovar neprevzať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho, alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa zvolenia Kupujúceho.

2. V prípade, že sa po prevzatí tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.

3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, trvá teda 24 mesiacov, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka na zakúpené náhradné diely je 3 mesiace pre klientov v zmysle obchodného zákonníka. Z tejto záruky sú vylúčené diely podliehajúce bežnému opotrebeniu, diely poškodené vonkajšími vplyvmi a diely, ktoré neboli namontované v súlade s predpísaným technologickým postupom výrobcu.

4. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra, alebo poštového doručovateľa. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberá; odporúčame tovar poistiť.

5. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď mu je doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

6. V prípade reklamácie Predávajúci nezodpovedá za stratu dát, respektíve za škodu spôsobenú stratou dát, ktoré boli uložené v zariadení. Kupujúci si je povinný pred reklamáciou dáta sám zálohovať.

 

III. Vybavenie reklamácie

1. Reklamácia sa uplatňuje osobne na predajni (výdajnom mieste), prípadne poštou na adrese pobočky.

2 V prípade, že Kupujúci využije svoje právo a vyžaduje odstránenie poruchy Tovaru opravou a v záručnom liste je pre účely záručných opráv Tovaru určený iný subjekt ako Predajca, ktorého miesto podnikania je v rovnakom mieste ako v prípade Predávajúceho, alebo v mieste pre Kupujúceho bližšom, uplatní Kupujúci právo na záručnú opravu u subjektu uvedeného v záručnom liste.

3. V prípade, že nie je možné uplatniť záručnú opravu u iného subjektu ako u predajcu, zaistí záručnú opravu predajca. Predajca v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom presne označí vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predajca informuje kupujúceho formou dohodnutou s kupujúcim.

4. Reklamácie vrátane odstránenia poruchy musia byť vybavené bez zbytočného odkladu, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia Reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

5. V situácii, keď je Tovar potrebné zaslať Predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná Kupujúci tak, aby bol Tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý Tovar dostatočne ochráni a vyhovuje nárokom na prepravu krehkého Tovaru a označí zásielku príslušnými symbolmi.

6. V prípade, že je reklamovaný tovar doručený poštou alebo kuriérom, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, pokladničný blok, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia od kuriéra alebo poštového doručovateľa.

7. Zodpovedná osoba v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.

8. Servisné stredisko po riadnom vybavení reklamácie vyzve Kupujúceho telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom dohodnutým s Kupujúcim k prevzatiu opraveného Tovaru a reklamačného protokolu, resp. bude po vzájomnej dohode tovar spolu s reklamačným protokolom doručený Kupujúcemu formou doporučenej zásielky.

9. Nárok na uplatnenie záruky zaniká v prípade neodbornej montáže, alebo neodborného uvedenia Tovaru do prevádzky, rovnako ako pri neodbornej manipulácii s tovarom, náhradným dielom  t.j. najmä pri:

  • porušení ochranných pečatí a nálepok, ak na výrobku nejaké sú
  • použivanie Tovaru v podmienkach, ktoré svojimi parametrami nezodpovedajú parametrom uvedeným v dokumentácii k Tovaru
  • Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra, alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru.
  • Kupujúci je zodpovedný za spätné odoslanie tovaru.
  • Ak nebude pri reklamačnom konaní vada uznaná ako vada podliehajúca záruke, hradí všetky náklady spojené s dopravou, s výkonom  servisného technika a cenu náhradných dielov a materiálu kupujúci.
  •  Pri servise zariadenia sa uplatňuje záručná doba 3 mesiace na servisný úkon, 6 mesiacov na náhradný diel  a na potopené zariadenie resp.  poškodené tekutinou sa záruka nevzťahuje.
  • Zariadenie po páde resp. inom mechanickom poškodení, zariadenie už rozobraté pred opravou v našom servisnom stredisku, alebo potopené zariadenie resp. poškodené tekutinou: v týchto prípadoch sa môže prejaviť skrytá chyba po otvorení zariadenia (servisnom úkone)  v našom servisnom stredisku. Skrytá chyba môže zariadenie nenávratne poškodiť (znefunkčniť), alebo sa môžu prejaviť ďalšie chyby – poškodenia v zariadení, ktoré môžu navýšiť cenu opravy. Servisné stredisko nemá žiadnu zodpovednosť za prejavenie skrytých chýb a nájdené poškodenia zistené po otvorení opravovaného zariadenia resp. začatí servisného úkonu a neznáša žiadne náklady s tým spojené.
  • Kupujúci si je vedomý, že pri servisnom zásahu môže dôjsť k strate zákazníckych dát (telefónny zoznam, kontakty, fotky, videá, jednotlivých aplikácií, atď) v zariadení, alebo na pamäťovom médiu. Servisné stredisko za stratu dát pri servisnom zásahu nezodpovedá. Strate dát je možné predísť zálohovaním dát. Záloha dát v servisnom stredisku je možná v závislosti od technického stavu zariadenia a môže byť spoplatnená podľa platného cenníka služieb servisného strediska. Servisné stredisko nezodpovedá za stratu SIM kariet a pamäťových  kariet ponechaných v zariadení

IV.Záverečné ustanovenia

1. V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu. Predávajúci s prihliadnutím na povahu reklamácie ponúkne Kupujúcemu, aby ho navštívil servisný technik a opravu porúch Tovaru urobil na mieste prípadnej inštalácie, t.j. u Kupujúceho, alebo doporučí Tovar dopraviť do servisného strediska.

2. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 01. 01. 2014. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.